Trên 90% cử tri tán thành Đề án thành lập thành phố Thuận An, Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương và 04 phường thuộc thị xã Tân Uyên

18/06/2019

Ngô Hoàng Phương

 

UBND tỉnh Bình Dương công bố kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố Thuận An, thị xã Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương và 04 phường trên cơ sở chuyển đổi nguyên hiện trạng dân số, diện tích, địa giới hành chính các xã Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp và Hội Nghĩa thuộc thị xã Tân Uyên.

Theo đó, tổng dân số thị xã Dĩ An: 433.760 người, số cử tri: 94.241 người. Số cử tri tham gia ý kiếnĐề án thành lập thành phố Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương: 93.934 người, tỷ lệ 99,67%. Số cử tri tán thành Đề án thành lập thành phố Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương: 93.107 người, đạt tỷ lệ 98,70% (so với tổng số cử tri). Số cử tri không tán thành Đề án thành lập thành phố Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương: 814 người, tỷ lệ 0,86% (so với tổng số cử tri). Số cử tri có ý kiến khác: 46 người, tỷ lệ 0,05%.

Tổng dân số thị xã Thuận An: 508.433 người, số cử tri: 113.243 người. Số cử tri tham gia ý kiếnĐề án thành lập thành phố Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương: 111.013 người, tỷ lệ 98,03%. Số cử tri tán thành Đề án thành lập thành phố Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương: 110.276 người, đạt tỷ lệ 97,38% (so với tổng số cử tri). Số cử tri không tán thành Đề án thành lập thành phố Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương: 539 người, đạt tỷ lệ 0,48% (so với tổng số cử tri). Số cử tri ghi ý kiến không hợp lệ: 198. Số cử tri có ý kiến khác: 0.

Lý do cử tri không tán thành Đề án thành lập thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương: Giá thuế phi nông nghiệp, thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất tăng ảnh hưởng đến đời sống của người dân hoặc kiến nghị phải hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng như bê tông hóa các đường giao thông nông thôn, xây dựng cầu, giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, chỉnh trang đô thị….

Đối với Đề án thành lập 04 (bốn) phường trên cơ sở chuyển đổi nguyên hiện trạng dân số, diện tích, địa giới hành chính các xã Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp và Hội Nghĩa thuộc thị xã Tân Uyên, số cử tri tham gia lấy ý kiến là 24.391/25.338 người, chiếm tỷ lệ 96,26%. Kết quả, 24.432/24.498 cử tri tán thành, chiếm tỷ lệ 99,73%. Cụ thể, tổng số cử tri trên địa bàn xã Vĩnh Tân là 6.824 người, trong đó, số cử tri tham gia lấy ý kiến là 6.115 người, chiếm tỷ lệ 89,61%, kết quả 100% cử tri tán thành đề án. Tổng số cử tri trên địa bàn xã Phú Chánh là 4.604 người, trong đó, số cử tri tham gia lấy ý kiến là 4.497 người, chiếm tỷ lệ 97,68%, kết quả 99,78% cử tri tán thành, 0,22% cử tri không tán thành.Tổng số cử tri trên địa bàn xã Tân Vĩnh Hiệp là 7.305 người, trong đó, số cử tri tham gia lấy ý kiến là 7.305, chiếm tỷ lệ 100%, kết quả 99,78% cử tri tán thành, 0,22% cử tri không tán thành. Tổng số cử tri trên địa bàn xã Hội Nghĩa là 6.605 người, trong đó, số cử tri tham gia lấy ý kiến là 6.474 người, chiếm tỷ lệ 98,02%, kết quả 99,30% cử tri tán thành, 0,70% cử tri không tán thành.

Theo quy định về trình tự thành lập thành phố thuộc tỉnh, các phường, thị xã Dĩ An, Thuận An và thị xã Tân Uyên đang xây dựng Đề án thành lập thành phố Thuận An, thị xã Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương và 04 phường trên cơ sở chuyển đổi nguyên hiện trạng dân số, diện tích, địa giới hành chính các xã Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp và Hội Nghĩa thuộc thị xã Tân Uyên. Các đề án này sẽ thông qua HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019.